O projekcie

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest realizatorem projektu „Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy” tzw. kierunki zamawiane.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału studentów/ek w działaniach (stażach, konferencjach, warsztatach, projektach naukowych i badawczo-rozwojowych) mających na celu poprawę efektywności zatrudnienia absolwentów w innowacyjnych przedsiębiorstwach. W ramach projektu realizowane będą zadania, poprzez które studenci będą mogli lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Grupą docelową projektu są studenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunku biotechnologia na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy w roku 2012/2013 rozpoczną studia.

Uczestnicy projektu otrzymają: wsparcie merytoryczne (programy wyrównawcze z matematyki i chemii przed i w trakcie studiów) oraz finansowe (stypendia motywacyjne, dofinansowanie udziału w konferencjach, warsztatach, szkoleniach).

Studenci wezmą udział w realizowanych w ramach projektu:

  • dodatkowych warsztatach (techniki uczenia się, autoprezentacja, przygotowywanie prezentacji, zarządzenie jakością i zasady akredytacji laboratoriów, wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji patentowej),
  • wykładach gościnnych wygłaszanych przez naukowców z kraju i zagranicy,
  • zajęciach typu case study (studium przypadku) powadzonych przez ‘praktyków’,
  • wizytach w zakładach przemysłowych działających w szeroko pojętej biotechnologii,

a także staną przed możliwością uczestnictwa w:

  • szkoleniach, konferencjach, warsztatach,
  • odpłatnych stażach 2-3 miesięcznych w firmach/instytucjach naukowych w kraju i za granicą.

W ramach projektu przewidywane jest także doposażenie laboratorium studenckiego i organizacja konkursów na projekty badawcze realizowane przez studentów w ramach koła naukowego BIO-MED.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium, uczestnictwa w wydarzeniach i stażach oraz korzystania z oferty dodatkowej będą regulowane przez odrębne postanowienia, które będą sukcesywnie zamieszczane na stronie.

Projekt będzie realizowany w latach 2012-2015.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Projekt jest realizowany w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.2/2012 w ramach Poddziałania 4.1.2 Priorytet IV PO KL Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

click map Kapitał Ludzki Uniwersytet Gdański Gdański Uniwersytet Medyczny Unia Europejska Fundusz Społeczny